Viitasaari-Seura

Kevätkokous 14.3.2019

 

 

 

Viitasaari-Seura ry                              Pöytäkirja         sivu 1


Kevätkokous
Aika : torstai 14.3.2019 klo 18.00
Paikka : Neste Viitasaari (Taresi Oy) kabinetissa, Keskitie 60
Osanottajat: Elina Räsänen, Jaana Räihälä, Marketta Raitanen, Maria Kaisa Aula, Keijo
Moilanen (poistui klo 18.30), Erkki Virtanen (poistui klo 18.50), Erkki Ruuska, Reino
Huuskonen (poistui klo 18.55), Juha Kuronen, Helena Raatikainen ja Heikki Kokkinen,
-luettelo liitteenä
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Elina Räsänen avasi kokouksen
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa
toimivat ääntenlaskijoina.
Puheenjohtajaksi valittiin Elina Räsänen, sihteeriksi Juha Kuronen ja pöytäkirjantarkastajiksi
Erkki Ruuska ja Reino Huuskonen.
3.
Osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Viitasaaren Seutu-lehdessä oli ilmoitus 6.3.2019 sekä 13.3.2019 seura-palstalla.
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin
5. Käsitellään vuoden 2018 toimintakertomus, tilit sekä toiminnantarkastajain lausunto
Seuran pj.Elina Räsänen luki toimintakertomuksen, rahastonhoitaja Erkki Virtanen esitteli
tuloslaskelman ja taseen sekä toiminnantarkastajain lausunnon. Kokouksella ei ollut
huomauttamista, joten mennyt vuosi ylijäämäisellä tuloksella hyväksyttiin.
6. Päätetään vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille
Myönnettiin yksimielisesti.
7. Päätetään äänivaltaisen edustajan valitsemisesta Suomen Kotiseutuliiton
vuosikokoukseen
Äänivaltaiseksi edustajaksi valittiin Jaana Räihälä ja varalla Elina Räsänen.
8. 70-vuotisjuhla info
Juhla pidetään 24.8.2019 Viitasaaren yhteiskoululla klo 13.00 alkaen.
Juhlapuhujaksi on lupautunut Janne Vilkuna. Hänen toivomuksensa on nähdä yleisössä paljon
kansallispukuja. Aino Linjama kertoo juhlassa Viitasaari-puvusta ja sen syntyvaiheista.
Sisäänkäynnin eteen pyritään hommaamaan koivuja. Pekka Muhonen keittää muikkukeittoa ja
ruis- ja hiivaleivät viipaloituna tilataan Kauppisen Riitalta Huopanasta. Lc-Viitasaari
Karolinasta kysytään kakku- ja tarjoilupalvelu. Selvitellään löytyykö Kololta johtokunnan
miehille juhla-vaatetusta. Naiset esittäytyvät kansallispuvuissa.

Tutustutaan Yhteiskoulun tiloihin tiistaina 19.3.2019 klo 16.00.
sivu 2
9. Ilmoitusasiat
Mauri Kuokkasen kuvatallennushanke etenee.
Seuran toimihenkilöitten tiedot on nyt saatu päivitettyä yhdistysrekisteriin ajantasaisiksi.
10. Muut asiat
Maria Kaisa Aula ehdotti, olisiko mahdollista palkata nuorta seuralle kesätöihin. Asiaan
palataan jos jotain sopivaa hommaa löytyy.
11. Aluearkkitehti Helena Raatikainen kertoo ajankohtaisista hankkeista
Mauri Kuokkasen kuvakokoelman tallentamishanke -1.vaihe ajalle 1.6.2019 – 31.12.2020.
Tähän hankkeeseen on haettu Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahastosta Apurahaa
yhteissummaltaan 8500 €. Hankkeesta vastaavana henkilönä toimii Helena Raatikainen.
Valokuvaaja Kuokkanen on lahjoittanut kokoelman Viitasaari-Seuralle 7.2.2019 päivätyllä
sopimuksella. Päätös rahoituksesta tulee kevään kuluessa. Tarkoitus on aloittaa
henkilöhaastattelu Helena Raatikaisen ja Liisa Hyppösen toimesta jo ennen rahoituksen
varmistumista.
Haukirinne projekti.
Uuden tyyppinen LOFT-asuntoja käsittävä suunnitelma Jurvansaloon Salonpääntien varteen
pohjoisellle ranta-alueelle.
Huopanaan Juhani Aho kirjoittaja-residenssi. Kaupunki on 2019-talousarviossaan varannut
50 000 € suunnittelumäärärahan tähän kohteeseen.Tarkoitus on kunnostaa purettavasta
voimalaitoksen vieressä olevasta hirsitalosta asumiseen ja kirjoittamiseen soveltuva rakennus.
Projektin suunnittelusta vastaa japanilainen hirsirakentamiseen erikoistunut arkkitehti.
Yhteistyössä mukana Viitasaaren kaupunki, POKE, talkootoiminta.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.
Pöytäkirjan vakuudeksi
______________________________
Erkki Ruuska
pöytäkirjantarkastaja _______________________________
Reino Huuskonen
pöytäkirjantarkastaja
_____________________________

Elina Räsänen
puheenjohtaja _______________________________
Juha Kuronen
siht.
Liitteet: kokouksen osallistujalista