Viitasaari-Seura

Kevätkokous 14.3.2019 ja syyskokous 18.11.2019

Viitasaari-Seura ry                              Pöytäkirja         sivu 1

Kevätkokous
Aika : torstai 14.3.2019 klo 18.00
Paikka : Neste Viitasaari (Taresi Oy) kabinetissa, Keskitie 60
Osanottajat: Elina Räsänen, Jaana Räihälä, Marketta Raitanen, Maria Kaisa Aula, Keijo
Moilanen (poistui klo 18.30), Erkki Virtanen (poistui klo 18.50), Erkki Ruuska, Reino
Huuskonen (poistui klo 18.55), Juha Kuronen, Helena Raatikainen ja Heikki Kokkinen,
-luettelo liitteenä
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Elina Räsänen avasi kokouksen
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa
toimivat ääntenlaskijoina.
Puheenjohtajaksi valittiin Elina Räsänen, sihteeriksi Juha Kuronen ja pöytäkirjantarkastajiksi
Erkki Ruuska ja Reino Huuskonen.
3.
Osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Viitasaaren Seutu-lehdessä oli ilmoitus 6.3.2019 sekä 13.3.2019 seura-palstalla.
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin
5. Käsitellään vuoden 2018 toimintakertomus, tilit sekä toiminnantarkastajain lausunto
Seuran pj.Elina Räsänen luki toimintakertomuksen, rahastonhoitaja Erkki Virtanen esitteli
tuloslaskelman ja taseen sekä toiminnantarkastajain lausunnon. Kokouksella ei ollut
huomauttamista, joten mennyt vuosi ylijäämäisellä tuloksella hyväksyttiin.
6. Päätetään vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille
Myönnettiin yksimielisesti.
7. Päätetään äänivaltaisen edustajan valitsemisesta Suomen Kotiseutuliiton
vuosikokoukseen
Äänivaltaiseksi edustajaksi valittiin Jaana Räihälä ja varalla Elina Räsänen.
8. 70-vuotisjuhla info
Juhla pidetään 24.8.2019 Viitasaaren yhteiskoululla klo 13.00 alkaen.
Juhlapuhujaksi on lupautunut Janne Vilkuna. Hänen toivomuksensa on nähdä yleisössä paljon
kansallispukuja. Aino Linjama kertoo juhlassa Viitasaari-puvusta ja sen syntyvaiheista.
Sisäänkäynnin eteen pyritään hommaamaan koivuja. Pekka Muhonen keittää muikkukeittoa ja
ruis- ja hiivaleivät viipaloituna tilataan Kauppisen Riitalta Huopanasta. Lc-Viitasaari
Karolinasta kysytään kakku- ja tarjoilupalvelu. Selvitellään löytyykö Kololta johtokunnan
miehille juhla-vaatetusta. Naiset esittäytyvät kansallispuvuissa.

Tutustutaan Yhteiskoulun tiloihin tiistaina 19.3.2019 klo 16.00.
sivu 2
9. Ilmoitusasiat
Mauri Kuokkasen kuvatallennushanke etenee.
Seuran toimihenkilöitten tiedot on nyt saatu päivitettyä yhdistysrekisteriin ajantasaisiksi.
10. Muut asiat
Maria Kaisa Aula ehdotti, olisiko mahdollista palkata nuorta seuralle kesätöihin. Asiaan
palataan jos jotain sopivaa hommaa löytyy.
11. Aluearkkitehti Helena Raatikainen kertoo ajankohtaisista hankkeista
Mauri Kuokkasen kuvakokoelman tallentamishanke -1.vaihe ajalle 1.6.2019 – 31.12.2020.
Tähän hankkeeseen on haettu Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahastosta Apurahaa
yhteissummaltaan 8500 €. Hankkeesta vastaavana henkilönä toimii Helena Raatikainen.
Valokuvaaja Kuokkanen on lahjoittanut kokoelman Viitasaari-Seuralle 7.2.2019 päivätyllä
sopimuksella. Päätös rahoituksesta tulee kevään kuluessa. Tarkoitus on aloittaa
henkilöhaastattelu Helena Raatikaisen ja Liisa Hyppösen toimesta jo ennen rahoituksen
varmistumista.
Haukirinne projekti.
Uuden tyyppinen LOFT-asuntoja käsittävä suunnitelma Jurvansaloon Salonpääntien varteen
pohjoisellle ranta-alueelle.
Huopanaan Juhani Aho kirjoittaja-residenssi. Kaupunki on 2019-talousarviossaan varannut
50 000 € suunnittelumäärärahan tähän kohteeseen.Tarkoitus on kunnostaa purettavasta
voimalaitoksen vieressä olevasta hirsitalosta asumiseen ja kirjoittamiseen soveltuva rakennus.
Projektin suunnittelusta vastaa japanilainen hirsirakentamiseen erikoistunut arkkitehti.
Yhteistyössä mukana Viitasaaren kaupunki, POKE, talkootoiminta.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.
Pöytäkirjan vakuudeksi
______________________________
Erkki Ruuska
pöytäkirjantarkastaja _______________________________
Reino Huuskonen
pöytäkirjantarkastaja
_____________________________

Elina Räsänen
puheenjohtaja _______________________________
Juha Kuronen
siht.
Liitteet: kokouksen osallistujalista

 

 

Viitasaari-Seura ry:n syyskokouksen Pöytäkirja 18.11.2019

 

Sivu 1(3)

 

Viitasaari-Seura ry. Pöytäkirja

 

Syyskokous

 

Aika: ma 18.11.2019 klo 18.00

Paikka: Taresi Oy (Neste Viitasaari), Keskitie 60

Läsnä: Aino Linjama, Keijo Moilanen, Juha Kuronen, Erkki Virtanen, Hannu Halmesmäki, Raija Kainulainen, Erkki Ruuska, Reino Huuskonen, Anneli Martinkauppi,

Elina Räsänen, Jaana Räihälä, yhteensä 11 jäsentä. Osanottajalista myös liitteenä.

 

 

Tilaisuuden aluksi opettaja Aino Linjama kertoi Viitasaari-puvusta, sen syntyvaiheista ja kansallispukuun liittyvistä säännöistä.

 

 1. Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Elina Räsänen

 

 1. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Elina Räsänen, sihteeriksi Juha Kuronen, sekä pöytäkirjantarkistajiksi Erkki Ruuska ja Hannu Halmesmäki. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

 

 1. Osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Viitasaaren Seutu-lehdessä oli ilmoitus 6.11.2019.

Hyväksyttiin.

 

 1. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin.

 

 1. Vuoden 2019 toimintasuunnitelman hyväksyminen

 

Hyväksyttiin, toimintasuunnitelman keskeisiä asioita alla.

 

 

- Viitasaari-Seura ry:n historiikkiaineiston keräämistä jatketaan

 

-Valokuvaaja Mauri Kuokkasen valokuvien ja muun alaan liittyvän aineiston taltioiminen yhteistyössä Helena Raatikaisen ja museoviraston kanssa

 

-Pyritään tekemään Viitasaari-Pukua tunnetuksi.

Aino Linjamaa pyydettiin laatimaan puvusta, sen syntyvaiheista, puvun suunnittelun tavoitteista ja lähtökohdista kirjallinen esitys. Linjama toimi suunnittelutoimikunnan puheenjohtajana. Keitä muita siihen kuului sen saamme aikanaan kuulla.

 

-Henkilöhaastattelujen aloittaminen

Viitasaaren kaupunki on aikoinaan haastatellut lähinnä politiikassa ansioita keränneitä henkilöitä. Viitasaari-Seura voisi aloittaa haastattelemaan eri ammatin harjoittajia, siirtoväkeä, metsureita jne. Hyvin monilla ihmisillä on vaikuttavia tarinoita kerrottavanaan.

 

 

 

Sivu 2(3)

Tilaisuudet ja retket

-Kotiseutu ja kyläkunnat tutuksi. Yleisesti todettiin Viitasaarella olevan paljon kyläkuntia, joihin olisi mukava tutustua mm. Kymönkoski, Pasala.

-Kokkolan kaupunki täyttää 400 vuotta ja toimii 13.-16.8.2020 kotiseutuliiton valtakunnallisen juhlan pitopaikkana. Kokkola voisi olla pääretkikohde kesällä2020. Muita kohteita esim. Nelimarkka-museo.

-Kotiseudun Sunnuntai kirkossa ja mahdollinen hautausmaa esittely.

-Vanhat valokuvat kertovat tilaisuuksia jatketaan mahdollisuuksien mukaan samoin kuin pyritään esittämään Viitasaarta koskettavia kaitafilmejä.

 

Vuosikokoukset

-kevätkokous maaliskuun loppuun mennessä

 

-syyskokous loka - joulukuun aikana

 

Osallistumiset

 • Seurataan aktiivisesti ja pyritään vaikuttamaan kotiseudun ympäristön ja paikkakunnan kehittämiseen

 • Valtakunnalliset kotiseutupäivät ovat 2020 Kokkolassa, pyritään osallistumaan.

- Haapaniemen-koulun 4-luokkalaisille järjestetään Savivuorella kotiseutupäivä. Elina Räsänen ja Erkki Ruuska jatkavat asiantuntija järjestäjinä.

 

 1. Vuoden 2020 jäsenmaksun suuruus

  Johtokunta esittää, että jäsenmaksut säilytetään ennallaan eli 10 € ensimm. perheenjäsen ja 5 € seuraavat. Johtokunnan esitys hyväksyttiin.

 

 1. Johtokunnan jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot vuonna 2020

Johtokunta esittää, että jäsenille ei makseta palkkiota. Toiminnantarkastajille maksetaan laskutuksen mukaan.

Johtokunnan esitys hyväksyttiin.

 

 1. Talousarvio vuodelle 2020

Hyväksyttiin johtokunnan esittämä talousarvio vuodelle 2020. Tavoitteena laadinnassa oli tulojen ja menojen tasapaino.

 

 1. Johtokunnan puheenjohtajan valinta vuodelle 2020

Nykyinen puh.joht. on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä.

Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Jaana Räihälä valittiin yksimielisesti vuodelle 2020 puheenjohtajaksi.

 

 1. Johtokunnan jäsenten valinta

 

Vuoden 2019 johtokunta. Pj. Elina Räsänen ja jäsenet Jaana Räihälä(vpj), Marketta Raitanen, Sanna Siltanen(ero johtokunnasta ja seuran jäsenyydestä 1.1.2019 alkaen, hänen tilalleen valittiin yksi vuotiskaudeksi Reino Huuskonen), Maria-Kaisa Aula, Erkki Virtanen(rahastonhoitaja), Juha Kuronen(sihteeri), Erkki Ruuska(varahenkilö).

 

Sääntöjen mukaan seuraavat kolme johtokunnan jäsentä Marketta Raitanen, Erkki Virtanen ja Juha Kuronen jatkavat seuraavan vuoden. Erovuoroiset ovat Reino Huuskonen, Maria Kaisa Aula, Jaana Räihälä.

 

 

 

Sivu 3(3)

 

Erovuoroisten tilalle valittiin seuraaviksi kahdeksi vuodeksi(2020-2021) Reino Huuskonen, Elina Räsänen ja Hannu Halmesmäki.

 

 1. Kahden toiminnantarkastajan ja heille yhden varatoiminnantarkastajan valinta

 

Toiminnantarkastajiksi valittiin Heikki Kokkinen ja Minna Laine sekä varalle Aino Linjama.

 

 1. Yhdistyksen koollekutsumistapa

Johtokunta esittää, että yhdistyksen kevät- ja syyskokouksesta ilmoitetaan sääntöjen mukaan, entiseen tapaan, eli viikkoa ennen paikallislehdessä ja muistutus seurapalstalla. Johtokunnan kokouskutsut laitetaan sähköpostilla.

 

 1. Ilmoitusasiat

 

-Vanhaa Viitasaarta -kirjaa on myymättä eri pisteissä yht. 58 kpl. Seuran jäsen Keijo Moilanen tarjoutui myymään niitä, mihin suostuttiin.

-Palo Eemeli -kirjaa tilattiin seuralle 5 kpl, joista ainoastaan yksi seuralle jäävä kappale on myymättä. Kirjan hinta on ollut 30 € kappaleelta( hankintahinta a’24€/kpl ).

-Lottamaja on laitettu Reino Huuskosen toimesta talvikuntoon. Kuntoonlaitto on käsittänyt

vesiputkiston ja varaajan ja maavesiputken tyhjennyksen, sulkuventtiilin lukituksen tiealueella Jessen mestan kohdalla, suojaverkkojen asentamisen, ulkoportaitten noston terassin sisälle, wc:n veden poiston, vesimittarin irrottamisen(talvisäilössä Huuskosella).

Kesän aikana sammaleen poisto katolta hoidettu. Kattokaitteitten jäkälän poisto on osittain kesken.

Huuskosen tilaamat uudet vanhojen jakkaroiden mukaiset uudet istuimet otettu kesällä käyttöön. Vanhat istuimet varastoitu kololle. Edullisten jakkaroiden valmistajan löytämisessä Huuskonen on tehnyt suuren työn.

 

14. Muut esille tulevat asiat

 

Viitasaari-puvun esittely herätti mieleenkiintoa pukuun. Pukutoimikunnan puheenjohtajaa Aino Linjamaa pyydettiin laatimaan kirjallinen esitys puvusta ja sen syntyvaiheista.

 

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti syyskokouksen klo 19.11.

 

Pöytäkirjan vakuudeksi:

 

___________________________ __________________________________

puheenjohtaja Elina Räsänen                 sihteeri Juha Kuronen

 

____________________________ __________________________________

Erkki Ruuska                                 Hannu Halmesmäki

pöytäkirjantarkastaja                    pöytäkirjantarkastaja

 

 

Liitteet: Toimintasuunnitelma 2020, talousarvio 2020, kokouksen osallistujalista