Viitasaari-Seura

Säännöt

VIITASAARI - SEURA  RY:n säännöt

1 $ Yhdistyksen nimi on VIITASAARI - SEURA ry
Yhdistyksen kotipaikka on VIITASAAREN KAUPUNKI toimialue on Viitasaari


Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton

TARKOITUS JA TOIMINTA
2 $ Yhdistyksen tarkoituksena on
     - kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta
     - elinympäristön laadunparantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen
     - kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden
       vahvistaminen     sekä
    - kotiseudun kulttuurin vaaliminen ja edistäminen.

 3 $ Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- toimii alueensa etujärjestönä, on yhteistyössä kunnallishallinnon kanssa ja vaikuttaa   päätöksentekoon,
- tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille, - toimii alueensa asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä,
- seuraa kotiseudun aineellista ja henkistä kehitystä sekä tekee siihen liittyviä selvityksiä ja                  tutkimuksia,
- harjoittaa kotiseututietoutta lisäävää julkaisu- ja kustannustoimintaa,
- edistää perinteiden , historian ja nykypäivän  tallentamista sekä luonnon - ja  kulttuuriympäritön       vaalimista ,
- harjoittaa museotoimintaa ja tukee paikallista kotiseutuarkistoa   - ylläpitää paikalliselle kotiseututoiminnalle tarpeellisia tiloja,
- järjestää kokouksia, kotiseutupäiviä ja muita kulttuuritilaisuuksia, näyttelyjä, talkoita sekä kulttuurimatkoja ja opintoretkiä,
- järjestää koulutusta sekä tiedottaa aluettaan ja omaa toimintaansa koskevista asioista,
- toimii yhteistyössä Suomen kotiseuuliittoon, maakunnan liittoon ja kotiseututyön aluejärjestön kanssa.

JÄSENISTÖ
4 $    Yhdistyksen jäseniä ovat
   -   1.  varsinaiset jäsenet
   -   2.  kannattajajäsenet ja
   -   3   kunniajäsenet

    Varsinaisia jäseniä voivat olla 15 vuotta täyttäneet henkilöt, kannattajajäseniä oikeustoimikelpoiset
yhteisöt. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Varsinaiset jäsenet ja    kannattajajäsenet hyväksyy johtokunta, kunniajäsenet kutsuu johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokous.

   Kunniajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen toimintaan erityisen ansiokkaasti osallistuneita tai sen tavoitteita merkittävällä tavalla tukeneita henkilöitä.

   Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet maksavat vuosittain syyskokouksen määräämän jäsenmaksun.
Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta. Jäsenyys lasketaan alkaneen siitä ajankohdasta, jolloin jäsenyys on hyväksytty.

5 $   Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle.
Jäsen voi erota myös ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen, joka on jättänyt täyttämättä jäsenvelvollisuutensa.

KOKOUKSET
6 $  Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous.
Kevätkokous pidetään ennen maaliskuunloppua ja syyskokous loka - joulukuun aikana. Lisäksi johtokunta voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen, Johtokunnan on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten vaatii.
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen määräämällä tavalla, joko ilmoittamalla kirjeellisesti jokaiselle jäsenelle tai niissä lehdissä, joista syyskokous päättää. Kokousktsu on toimitettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

7 $ Yhdistyksen kevätkokouksessa
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
2. todetaan kokouksen osanottajat , laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3. käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit sekä tilintarkastajien lausunto,
4.päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
5. päätetään äänivaltaisen edustajan valitsemisesta Suomen Kotiseutuliiton vuosikokukseen,
6. käsitellään muut mahdolliset esilletulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa kevätkokoukselle esittää.

8 $ Yhdistyksen syyskokouksessa
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
2. todetaan kokouksen osanottajat , laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma,
4. määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus,
5. päätetään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,
6. hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio,
7. valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi,
8. valitaan jäsenet  johtokuntaan erovuoroisten tilalle,
9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille yksi varamies tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa,
10. päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta,
11. käsitellään muut esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa kokoukselle esittää.

JOHTOKUNTA
9 $ Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kuusi (6) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista puolet on erovuorossa. Jäsenten erovuorot määrätään ensin arvan , sitten vuoron mukaan.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.

Johtolunta voi asettaa sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia, pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään neljän jäsenen ollessa läsnä.

NIMEN KIRJOITTAJAT
10 $ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä.

11 $ Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on jätettävä tilintarkastajille vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa johtokunnalle vähintäänneljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta.

 12 $ Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseksi matkailu-, myynti- kustannustoimintaa sekä asianmukaisella luvalla järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

13 $ Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksessa. Muutoksen on tällöin hyväksytyksi tullaksee nsaatava vähintää kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

14 $ Ehdotus yhdistyksen purkamiseksi on käsiteltävä kahdessä peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli tulee vähintään yksi (1) kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään  kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

15 $ Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen sekä huolehditaan arkiston, museokokoelmien ja yhdistyksen muun omaisuuden säilymisestä jonkin oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.

Hyväksytty Suomen Kotiseutuliiton hallituksessa28.11.1996

Vahvistettu Suomen KOtiseutuliiton valtuuskunnan syyskokouksessa 10.12.1996

Hyväksytty yhdistysrekisterin ennekkotarkastuksessa 10.1.1997

Hyväksytty Viitasaaren Kotiseutuyhdistysry:n vuosikokouksessa 28.4.1997